Simon-Karas-meleti-xeirografoy-1930_03-kepem2018-02-17T00:13:28+00:00